Υπόθεση T-484/09: Προσφυγή της 27ης Νοεμβρίου 2009 — McLoughney κατά ΓΕΕΑ — Kern (Powerball)