Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 216/2016, της 2ας Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2018/1154]