Дело C-521/18: Решение на Съда (пети състав) от 28 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Италия) — Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW/Poste Tutela SpA (Преюдициално запитване — Възлагане на поръчки в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги — Директива 2014/25/ЕС — Член 13 — Дейности, свързани с доставката на пощенски услуги — Възложители — Публични предприятия — Допустимост)