Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1778 του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1284/2009 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας