Обява за зоните, за които е възможно издаване на разрешения за проучване и добив на въглеводороди 2020/C 70/02