Komisijos Reglamentas (ES) 2019/1892 2019 m. spalio 31 d. kuriuo dėl tam tikrų motorinių transporto priemonių, kuriose sumontuotos pailgintos kabinos, ir motorinėms transporto priemonėms bei jų priekaboms skirtų aerodinaminių įtaisų ir įrangos tipo patvirtinimo reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 (Tekstas svarbus EEE)