Регламент (ЕС) 2019/1892 на Комисията от 31 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1230/2012 по отношение на изискванията за одобрение на типа на определени моторни превозни средства, оборудвани с кабини с удължена форма, и на изискванията за одобрение на типа на аеродинамичните елементи и оборудване за моторните превозни средства и техните ремаркета (текст от значение за ЕИП)