Komission asetus (EY) N:o 1837/2001, annettu 10 päivänä syyskuuta 2001, maatilailmoitusta koskevan asetuksen (ETY) N:o 2237/77 muuttamisesta