2013/748/EU, Euratom: Izvedbeni sklep Komisije z dne 10. decembra 2013 o pooblastitvi Hrvaške, da uporabi določene približne ocene za izračun osnove za lastna sredstva iz naslova DDV (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 8688)