Sag C-223/19: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 24. september 2020 — YS mod NK (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesgericht Wiener Neustadt — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv – direktiv 2000/78/EF og 2006/54/EF – anvendelsesområde – forbud mod indirekte forskelsbehandling på grund af alder eller køn – begrundelser – national lovgivning, hvorefter virksomheder, hvori staten har aktiemajoriteten, skal tilbageholde en del af de pensioner, som udbetales direkte til modtagerne heraf, og om ophævelse af indeksreguleringen af pensionerne – artikel 16, 17, 20 og 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – anvendelighed – forskelsbehandling på grund af formueforhold – indgreb i aftalefriheden – tilsidesættelse af ejendomsretten – artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder – adgang til effektive retsmidler)