Věc C-223/19: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 24. září 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesgericht Wiener Neustadt – Rakousko) – YS v. NK („Řízení o předběžné otázce – Rovné zacházení v zaměstnání a povolání – Směrnice 2000/78/ES a 2006/54/ES – Oblast působnosti – Zákaz nepřímé diskriminace na základě věku nebo pohlaví – Odůvodnění – Vnitrostátní právní předpisy upravující srážky z důchodů vyplácených přímo jejich příjemcům ze strany podniků kontrolovaných většinově státem, jakož i zrušení valorizace výše důchodů – Články 16, 17, 20 a 21 Listiny základních práv Evropské unie – Použitelnost – Diskriminace na základě majetku – Zásah do smluvní svobody – Porušení práva na vlastnictví – Článek 47 Listiny základních práv – Právo na účinnou soudní ochranu“)