Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8216 — Allianz/Dalmore/BEL) (Текст от значение за ЕИП. )