Komission asetus (ETY) N:o 883/79, annettu 3 päivänä toukokuuta 1979, interventioelinten hallussaan pitämän oliiviöljyn myyntiin saattamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2960/77 muuttamisesta