Zaak T-417/16: Arrest van het Gerecht van 12 september 2019 – Achemos Grupė en Achema/Commissie („Staatssteun – Steun aan Klaipėdos Nafta in het licht van de bouw en het beheer van een LNG-terminal in de zeehaven van Klaipėda – Besluit waarbij steun verenigbaar met de interne markt wordt verklaard – Artikel 106, lid 2, VWEU – Artikel 107, lid 3, onder c), VWEU – Beschikking van geen bezwaar – Zekerheid van levering – Dienst van algemeen economisch belang”)