Писмен въпрос E-010609/10 Diogo Feio (PPE) до Комисията. Криминализиране на връзките между лица от един и същи пол в 79 държави