Окончателен доклад на служителя по изслушването по дело COMP/M.3848 — Sea-Invest/EMO-EKOM (съгласно членове 15 и 16 от Решение 2001/462/EO, EОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21 )