Uznesenie Európskeho parlamentu o námornej príbrežnej doprave (2004/2161(INI))