Europos Parlamento rezoliucija dėl trumpųjų atstumų jūrų transporto (2004/2161(INI))