Vec C-496/19: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 16. júla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria regionale della Campania – Taliansko) – Antonio Capaldo SpA/Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Colný kódex Spoločenstva – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Kontrola tovaru – Žiadosť o preskúmanie colného vyhlásenia – Následná kontrola)