Komission asetus (EY) N:o 2596/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, kiinteän korvauksen vahvistamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon liittyvää tilakorttia kohden tilivuodelle 2002