Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9132 — ICF Novedis/CDC Habitat/Swiss Life REIM/Foncière Vesta) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)