Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2197 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1210/2003 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους ειδικούς περιορισμούς στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ