KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ