Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 384, 2014 m. spalio 30 d