Официален вестник на Европейския съюз, C 384, 30 октомври 2014 г