Решение (ЕС) 2020/2027 на Съвета от 7 декември 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране ЕС — Централна Америка по отношение на измененията на допълнение 2 към приложение II и въвеждането на обяснителните бележки към членове 15, 16, 19, 20 и 30 от приложение II към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, и за отмяна на Решения (ЕС) 2016/1001 и (ЕС) 2016/1336