Φαρμακευτικά προϊόντα — Κατάλογος προϊόντων στα οποία χορηγήθηκε άδεια κυκλοφορίας από τα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ για το πρώτο εξάμηνο του 2020 2021/C 39/04 Υποεπιτροπή I για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων Υπόψη της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ