Делегиран регламент (ЕС) 2020/1173 на Комисията от 4 юни 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз, по отношение на продължителността на периода на предварително разгласяване