Υπόθεση T-550/20: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2020 — Sharpston κατά Συμβουλίου και Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών (Προσφυγή ακυρώσεως – Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση – Απόφαση των Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών για τον διορισμό ενός γενικού εισαγγελέα – Πράξη μη δεκτική προσφυγής – Προδήλως απαράδεκτο)