Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Grønbog om forbedret ophugning af skibe KOM(2007) 269 endelig