Υποθέσεις T-760/15 και T-636/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2019 – Κάτω Χώρες κ.λπ. κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις – Κρατική ενίσχυση που χορήγησαν οι Κάτω Χώρες – Απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση παράνομη και μη συμβατή με την εσωτερική αγορά και διατάσσουσα την ανάκτησή της – Φορολογική απόφαση προέγκρισης (tax ruling) – Ενδοομιλική τιμολόγηση – Υπολογισμός της βάσης επιβολής του φόρου – Αρχή του πλήρους ανταγωνισμού – Πλεονέκτημα – Σύστημα αναφοράς – Φορολογική και διαδικαστική αυτονομία των κρατών μελών)