Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 351, 15 Νοέμβριος 2012