Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2251 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, για την επιβεβαίωση ή την τροποποίηση των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 και των στόχων ειδικών εκπομπών των κατασκευαστών επιβατικών αυτοκινήτων για το ημερολογιακό έτος 2014, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C (2015) 8348]