Správa podľa článku 92 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 o podmienených záväzkoch (pre Jednotnú radu pre riešenie krízových situácií, Radu, Komisiu alebo iné) vyplývajúcich z toho, ako Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, Rada a Komisia plnili svoje úlohy podľa tohto nariadenia za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, Komisie a Rady