Έκθεση δυνάμει του άρθρου 92, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 σχετικά με τυχόν ενδεχόμενες υποχρεώσεις (του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή άλλως) απορρέουσες από την άσκηση των καθηκόντων του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής δυνάμει του κανονισμού αυτού για το οικονομικό έτος 2017 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, της Επιτροπής και του Συμβουλίου