ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 639/96 του Edouard des PLACES προς την Επιτροπή. Γεωργικές τιμές 1996/1997 και πρωτεϊνούχα προϊόντα