Beslut nr 1/2020 av gemensamma kommittén som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer av den 15 december 2020 om ändring av bilaga II till avtalet om samordning av socialförsäkringssystemen [2021/137]