Sklep št. 1/2020 Skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb z dne 15. decembra 2020 o spremembi Priloge II k navedenemu sporazumu o koordinaciji sistemov socialne varnosti [2021/137]