Rozhodnutie Spoločného výboru zriadeného na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb č. 1/2020 z 15. decembra 2020, ktorým sa mení príloha II k uvedenej dohode o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia [2021/137]