Lēmums Nr. 1/2020, ko pieņēmusi Apvienotā komiteja, kas izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos (2020. gada 15. decembris), ar ko groza minētā nolīguma II pielikumu par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju [2021/137]