Решение № 1/2020 на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора от 15 декември 2020 година за изменение на приложение II към посоченото споразумение относно координацията на схемите за социална сигурност [2021/137]