Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 64/2002 z 31. mája 2002, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP