Υπόθεση T-543/18: Προσφυγή της 17ης Σεπτεμβρίου 2018 — XK κατά Επιτροπής