Kommissionens beslut (EU) 2020/1301 av den 17 september 2020 om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av ändringen av tillägg 1 till bilaga XIII till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia, Ecuador och Peru, å andra sidan