Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9070 – Eurocar/Vicentini) (Text s významom pre EHP)