Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/890 на Комисията от 27 май 2019 година за налагане на специални условия за вноса на фъстъци от Гамбия и Судан и за изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 (Текст от значение за ЕИП.)