Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/127 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων για την εισαγωγή στο έδαφος της Ένωσης ξύλινων μέσων συσκευασίας τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών και για τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους του υλικού αυτού, καθώς και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/1137