Υπόθεση T-579/17 R: Διάταξη του Αντιπροέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2017 — Wall Street Systems UK κατά ΕΚΤ (Ασφαλιστικά μέτρα — Δημόσιες συμβάσεις — Διαδικασία υποβολής προσφορών — Παροχή συστήματος διαχειρίσεως ταμειακών διαθεσίμων — Απόρριψη της προσφοράς υποψηφίου και ανάθεση της εκτελέσεως της συμβάσεως σε άλλον υποψήφιο — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Έλλειψη επείγοντος)