Decyzja delegowana Urzędu Nadzoru EFTA nr 090/18/COL z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca wykaz zawarty w rozdziale I część 1.2 pkt 39 w załączniku I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym to wykazie wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 111/15/COL [2019/406]