Κατ' εξουσιοδότηση απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 90/18/COL, της 11ης Οκτωβρίου 2018, για την τροποποίηση του καταλόγου που περιέχεται στο παράρτημα I κεφάλαιο I μέρος 1.2 σημείο 39 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που απαριθμεί τους μεθοριακούς σταθμούς επιθεώρησης στην Ισλανδία και τη Νορβηγία που είναι εγκεκριμένοι για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων σε ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα από τρίτες χώρες και για την κατάργηση της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 111/15/COL [2019/406]